Το Εφοριακό Συμβούλιο είναι ένα ανεξάρτητο συλλογικό διοικητικό όργανο με αρμοδιότητα την εξέταση ιεραρχικών προσφυγών εναντίον αποφάσεων του Εφόρου Φορολογίας όταν ένα πρόσωπο θεωρεί τον ευατό του αδικημένο από τη φορολογία που του έχει επιβληθεί και δεν κατέστη δυνατό να υπάρξει συμφωνία με τον Έφορο. Ο θεσμός του Εφοριακού Συμβουλίου κρίθηκε αναγκαίος γιατί θα ικανοποιούσε το περί δικαίου αίσθημα του λαού. Το Εφοριακό Συμβούλιο ήλθε να πληρώσει το "κενό" που υπήρχε πριν τη σύσταση του, όπου η μόνη θεραπεία που επροσφέρετο στον πολίτη που δεν ικανοποιείτο με την απόφαση του Εφόρου Φορολογίας, ήταν η προσφυγή του στο Ανώτατο Δικαστήριο, το οποίο δεν έχει δικαιοδοσία να υπεισέλθει στην ουσία της υπόθεσης.
Το Εφοριακό Συμβούλιο, όταν εξετάζει μια ιεραρχική προσφυγή, εξετάζει την απόφαση του Εφόρου στην ουσία της και μπορεί όχι μόνο να ακυρώσει την απόφαση ή να την επικυρώσει, όπως το Ανώτατο Δικαστήριο, αλλά πρόσθετα μπορεί να την τροποποιήσει ή να εκδώσει το ίδιο νέα απόφαση σε αντικατάσταση της απόφασης του Εφόρου ή να αναπέμψει την υπόθεση στον Έφορο με οδηγία να προβεί αυτός σε συγκεκριμένη ενέργεια.


Back To Top