ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Εφοριακό Συμβούλιο ζητά την υποβολή Δήλωσης Ενδιαφέροντος από άτομα ή εταιρείες που διαθέτουν προς ενοικίαση κτίριο στους Δήμους Λευκωσίας, Στροβόλου και Έγκωμης και Αγίου Δομετίου της Επαρχίας Λευκωσίας σε ακτίνα (8) χιλιομέτρων από το Υπουργείου Οικονομικών, συνολικού εμβαδού 420 τ.μ. με απόκλιση +/-3%, για τη στέγαση των Γραφείων του Εφοριακού Συμβουλίου για περίοδο τεσσάρων (4) ετών με δικαίωμα παράτασης από μέρους του Ενοικιαστή για άλλες δύο (2) περιόδους των δύο (2) ετών η κάθε μια, χωρίς να αποκλείεται το ενδεχόμενο, αν τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν, της διαπραγμάτευσης μακροχρόνιας ενοικίασης, ενοικιαγοράς ή αγοράς του κτιρίου. Το κτίριο θα πρέπει να είναι έτοιμο για παράδοση στον Ενοικιαστή το αργότερο μέχρι την 28η Φεβρουαρίου του 2023.
  2. Η Οικοδομή που θα περιλαμβάνει τα γραφεία θα πρέπει να έχει κατασκευαστεί το 2006 ή μεταγενέστερα.

  Τα Γραφεία πρέπει να έχουν εμβαδόν 420 +/-3% και να περιλαμβάνουν:
    · Γραφείο Προέδρου Εφοριακού Συμβουλίου.
    · Γραφείο Ιδιαιτέρας Προέδρου ΕΦ.ΣΥ.
    · Τέσσερα (4) Γραφεία Μελών ΕΦ.ΣΥ.
    · Δύο (2) γραφεία Φορολογικών Συμβούλων.
    · Ένα (1) Γραφείο για Διοικητικό Λειτουργό.
    · Ένα (1) Γραφείο για Γραμματειακό Λειτουργό.
    · Ένα (1) Γραφείο για δύο βοηθούς Γραμματειακούς Λειτουργούς
    (Στενογράφο).
    · Γραφείο ανοικτών φακέλων.

    · Αίθουσα Ακροάσεων και/ή Συνεδριών.
    · Χώρος φωτοτυπικής / Γραφική Ύλη.
    · Κουζίνα προσωπικού.
    · Χώρος θηλασμού, άντλησης και αποθήκευσης μητρικού γάλακτος.
    · Αποθήκη καθαριστικών ειδών.
    · Χώροι υγιεινής
    (α) 1 Ανδρών
      (β) 1 Γυναικών
    (γ) 1 ΑΜΕΑ.
    · Server Room.
    · Αποθήκη Γενικής Χρήσης.

  3. Ο Ιδιοκτήτης του θα πρέπει να έχει εξασφαλισμένες όλες τις κατά Νόμο απαιτούμενες άδειες και πιστοποιητικά. Οι απαιτούμενες άδειες θα πρέπει να έχουν εξασφαλιστεί πριν την παράδοση και χρήση του κτιρίου.
   4. Σημειώνεται ότι το κτίριο που θα προεπιλεγεί, θα επιθεωρηθεί όταν είναι έτοιμο από μέρους του ιδιοκτήτη αλλά σε κάθε περίπτωση πριν την 28η Φεβρουαρίου 2023 από όλες τις αρμόδιες κυβερνητικές υπηρεσίες και θα υποδειχθούν οι τροποποιήσεις του κτιρίου που θα πρέπει να υλοποιηθούν, ούτως ώστε το κτίριο να διαμορφωθεί κατάλληλα με βάση τις ανάγκες του Εφοριακού Συμβουλίου και το συνεπαγόμενο κόστος θα επιβαρύνει αποκλειστικά τον Ιδιοκτήτη. Οι υπό αναφορά εργασίες πρέπει να ολοκληρωθούν εντός χρονοδιαγράμματος που θα συμφωνηθεί. Επιπρόσθετα ο Ιδιοκτήτης θα επωμίζεται όλα τα έξοδα συντήρησης του κτιρίου καθόλη τη διάρκεια ενοικίασης του κτιρίου.
    5. Το σύνολο των εργαζομένων που θα στεγαστούν στο υπό αναφορά κτίριο αναμένεται να ανέρχεται στους δώδεκα (12) περίπου. Το κτίριο πρέπει να παρέχει δυνατότητα πρόσβασης σε άτομα με αναπηρία, να διαθέτει ανελκυστήρα με προδιαγραφές για ΑμεΑ, κλιματισμό/θέρμανση και δομημένη καλωδίωση (structured cabling) για σκοπούς λειτουργίας δικτύων επικοινωνίας ηλεκτρονικών υπολογιστών, να υπάρχει η δυνατότητα εγκατάστασης τέτοιας καλωδίωσης σε όλους τους εργασιακούς χώρους, σύστημα πυρασφάλειας και πυρανίχνευσης όπως και σύστημα συναγερμού, κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δηλαδή όλες τις αναγκαίες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις.
     6. Το κτίριο θα πρέπει να διαθέτει επίσης επαρκή αριθμό χώρων στάθμευσης για τις ανάγκες του προσωπικού, δέκα (10) χώρους στάθμευσης περίπου.
      7. Με τη δήλωση ενδιαφέροντος θα πρέπει να υποβληθούν τα ακόλουθα αντίγραφα:

       (α) Τίτλος Ιδιοκτησίας.
       (β) Τελική Έγκριση ή Άδεια Οικοδομής.
       (γ) Αρχιτεκτονικά Σχέδια κατόψεων / όψεων και τομών του κτιρίου.
       (δ) Πιστοποιητικό Ελέγχου Στατικής Επάρκειας Κτιρίου.
        (ε) Κατάλογος Εμβαδών και Σχέδιο Εμβαδομέτρησης τόσο των ωφέλιμων χώρων ανά όροφο όσο και των εμβαδών των αποθηκών τα οποία να συνάδουν με την υφιστάμενη κατάσταση,
       (στ) Τοπογραφικό Σχέδιο στο οποίο να υποδεικνύεται η θέση του κτιρίου.
       (ζ) Πιστοποιητικό Ενεργειακής απόδοσης, και
        (η) Ενυπόγραφη Δέσμευση / Δήλωση από συνιδιοκτήτες, αν το κτίριο έχει πέραν του ενός Ιδιοκτήτη για το πραγματικό ενδιαφέρον ενοικίασης του κτιρίου.
      8. Στη δήλωση θα πρέπει να αναφερθεί το προτεινόμενο μηνιαίο ενοίκιο ανά τετραγωνικό μέτρο (€/τ.μ./μήνα) για τους γραφειακούς και τους αποθηκευτικούς χώρους.
       9. Η Δήλωση Ενδιαφέροντος πρέπει να απευθύνεται στην Πρόεδρο του Εφοριακού Συμβουλίου, στην οδό Γωνία Απελλή και Παύλου Νιρβάνα, 1ος όροφος, Τ.Θ. 26898, 1496 Λευκωσία και να κατατεθεί στο κιβώτιο προσφορών του Εφοριακού Συμβουλίου το αργότερο μέχρι 31/10/2022 και ώρα 12:00 μ.μ.
         Για πληροφορίες και διευκρινίσεις παρακαλώ καλέστε / πληκτρολογήστε το τηλέφωνο με αριθμό 22803400.
       10. Σημειώνεται ότι τα ακόλουθα έγγραφα έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Εφοριακού Συμβουλίου, www.taxtribunal.gov.cy, για μελέτη και περαιτέρω πληροφόρηση των ενδιαφερομένων:
         (α) Αναλυτική Πρόσκληση Δήλωσης Ενδιαφέροντος
         (β) Προσύμφωνο Ενοικιαστηρίου Εγγράφου
         (γ) Έντυπο Αξιολόγησης.
         (δ) Ενοικιαστήριο Έγγραφο.
         (ε) Χάρτης περιοχής Ενδιαφέροντος.

        Back To Top